“Kabobuan atpo Kalokuan” ( Stupidity and Foolishness )

“”O katutu, bala la ala lang balu reng tau, bala la bobu ta ngan.”

“E ku balu kung mimwa ku o mipakaili ku king kabobwan ning COMELEC.  E ya kanu minyambut i Among Ed Panlilio bilang gobernador ning Pampanga.  Ing tutu kanung minyambut i Baby Pineda.  E la kanu mebilang deng botong ‘Nanay Baby’ at nanu nanu pang balotang ating ‘Baby.’  Ot kaya e ra la ikit deta king mumuna?  Ot kabobuan da naman, adi!  Mekapagaral la ba ren?”

“E mu balu kung ninu ing mas-maiinsultu, i Among Ed Panlilio o i Baby Pineda…”

“Ala namang marok kung tutu yang menyambut i Baby Pineda.  Marok mu kung nanu nanu pang storya ing gawan ning COMELEC ng Gloria para milako ya mu i Among Ed king katataulian.   Ke tutu o ali, lulual a  ‘politically motivated.’  Lawen me ing pangalako ng Grace Padaca bilang gobernador king Cagayan.  Halus ala namang maniwala e ya ing menyambut king panga-gobernador karin, puwera kang Gloria atpo reng Dy.”

“Dapat tandanan da reng pulitiko na kalupa ra reng limpak limpak a pera ra, magigisan mu rin ing TIWALA ra reng tau.  Datang mu rin ing panahun na ala nang manwala, ala nang mamansin.”

“Tandanan dang ating kapupusan denggang bage king yatu.  Ating kapupusan ngan.”

“Datang mu rin ing panahun na makalingwan la.  Ita ing pekamasakit a parusa king sobrang ambisyun.”

“Ay katutu, magminindal ta namung tinape atpo kape…””

********************************************************************

In English:

The words of a 90 year-old Kapampangan gentleman:

6 Comments

 1. March 6, 2010 at 6:19 am

  Ngening eleksyon–eko papa-BABY!
  Mangaragul tana.
  Atin tamung sariling isip!
  Balu tana ing buri tamu: Kasaplalan, Malinis a Pamanungkulan at Kapayapan.
  Eko papa-BABY!!!
  Abe-eba tamu…Isulung taya ing krusada!

 2. Presy Guevara said,

  February 20, 2010 at 3:36 am

  Que triste!

 3. February 18, 2010 at 4:07 pm

  Presy:

  No Filipino in his right mind has ever trusted the COMELEC Commission on Elections of any administration. No one.

  The only time I can recall that the COMELEC had a redemptive hour was when several of its personnel walked out of the election count at the PICC after the snap elections of February 1986. It was one of the incidents which built up to the “People Power Revolution” at EDSA.

  The COMELEC serves the interests of the incumbent president. Always.

  Toto Gonzalez

 4. Presy Guevara said,

  February 18, 2010 at 1:42 pm

  Please translate this thread in English. I can not rely on my little knowledge of
  Pampango. What happens in Pampanga can happen anywhere in the Philippines, and we can all be affected. If we can not trust COMELEC, what future lies ahead for true Philippine democracy?

 5. Nanette Torres said,

  February 16, 2010 at 7:10 pm

  ninu pu ing gobernador ngeni qng kasalukuyan a makalukluk?

 6. Paz Cacnio Atienza said,

  February 16, 2010 at 3:49 pm

  Toto,

  Ninu wari ing maniwala keng palabas a yan? Tutu, gagawan deng bobo reng taung Capampangan. Nanu caya ing malyari ngening Mayo? Tagal yang pasibayu i Among Ed. Abangan…

  Paz


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: